نفقه زن بعد از طلاق

اگر زن تا چند ماه نفقه دریافت نکند حق طلاق دارد؟

طبق بند 1 از شروط ضمن عقدنامه، در صورتی که شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، زن می تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجازه طلاق نماید.

نفقه زن پس از فوت همسر

اگر دین تا حقی به عهده کسی (وارث هم) ثابت شود طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی نفقه هم قابلیت وصول خواهد داشت.

نفقه پس از طلاق از مرد

نفقه پس از طلاق چنانچه توافقی دیگر نشود تا پایان برعهده مرد است، تا دوران عده .

نفقه زن در سال 96

نفقه زن در هر سال برحسب نرخ شاخص تورم بانک مرکزی و میزان و مقداری است که توسط جداول کارشناسان قوه قضائیه برحسب شرایط مادی زوج تعیین خواهد شد که البته وضعیت خاص زن هم ملاک تعیین است.

نفقه زن بعد از طلاق

نفقه پس از طلاق چنانچه توافقی دیگر نشود تا پایان برعهده مرد است، تا دوران عده .

اگر زن حق گرفتن نفقه خود را ببخشد ولی بعد پشیمان شود آیا می تواند آن را طلب کند؟

اگر زن نفقه را ببخشد البته اگر دلیلی برای پشیمانی یا شرطی باشد که متعاقباً به تحقق نرسد طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میتواند حق یا دین خود را مطالبه کند و رجوع از هبه در این راستا محقق میشود

آیا در ازدواج موقت به زن نفقه تعلق می گیرد ؟

توافق زوجین میتواند ملاک ازدواج موقت را در همه موارد رقم بزند ولی علی القائده زنی که در کابین ازدواج همسر قرار گرفت مستحق دریافت نفقه است.

آیا می توان نفقه روزهای گذشته که مرد پرداخت نکرده را دریافت کرد؟

دین یا حق اگر ثابت شد قابل مطالبه است.  

نفقه زن در اسلام

نفقه زن در اسلام همانست که در قانون جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و منافاتی با موارد دیگر ندارد.

نفقه زن در دوران عقد

نفقه زن در دوران عقد نیز برحسب ملائت و شرایط زوجین و با نظریه کارشناس رسمی تعیین میشود.

نفقه در طلاق توافقی

نفقه در طلاق توافقی همانست که از مفهوم توافق استنتاج میشود یعنی توافق برای میزان آن.

ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره