وصیت و وصیت کننده

وصیت و وصیت کننده
وصیت عقدی اسـت که به موجـب آن موصـی (وصـیت کننده) نسبت به اموال یا دارایـی خود بـرای شخـص یا اشخاصی پس از مرگ خود تعیین تکلیف می نماید.
بنابراین هر شخص می تواند تنها نسبت به یک سـوم کل ماترک خود وصیت نماید وصیت نسبت به مازاد بر یک سوم نیاز به اجازه کلیه وراث موجود در زمان فوت دارد.
چند نکته در زمینه وصیت: 1- حمل می تـواند از وصیت برخـوردار باشد به این معنی که مطابق ماده 957 قانـون مدنی « حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشـروط بر ایـنکه زنده متولد شود» بنابراین صدف مـوجود بـودن و زنده متولد شدن کافی است برای اینکه وصیت اعمال شود. .
2- طبق ماده 869 قانون مدنی: حقوق و دیونی که قبل از تقسیم ارث باید از ترکه برداشته شود عبارتند از:1 - قیمت کفن و هزینه دفن 2- دیون واجبات مالی متوفی 3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثـه و مـازاد بر ثـلث با اجازه وراث.

3- محروم نمودن ورثه از ارث ( از ارث محروم کردن): طبق ماده 837 قانون مدنی، « اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست» بنابراین این جمله عامیانه (از ارث محروم کردن) مبنای قانونی و حقوقی ندارد

مشاوره در خصوص وصیت:

در صورتیکه در مورد وصیت و ارث نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره