الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. در این خصوص عناوین و مطالب مقرر دیگری مطرح میباشد که نیاز به توضیحات تخصصی دارد.
مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟
هزینه ی دادرسی الزام به تنظیم سند چقدر است؟
دعوای الزام به تنظیم سند مالی است یا غیرمالی؟
دعوای الزام به سند منقول است یا غیرمنقول؟
لایحه الزام به تنظیم سند چگونه است؟
اظهارنامه الزام به تنظیم سند چگونه است؟
مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند توسط وکیل چیست؟
اگر خریدار و یا فروشنده و کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند چه خواهد داشت؟
اگر فروشنده در زمان مقرر حاضر نباشد چه باید کرد؟
سند رسمی چیست؟ ارکان سند رسمی چه چیزهایی می باشند؟
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
نحوه اجرای حکم صادره در مورد امتناع فروشنده چیست؟
اقدامات لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
مواد قانونی و اصول مورد استناد در این دعاوی چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید


الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %5/3 قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟

در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

هزینه ی دادرسی الزام به تنظیم سند چقدر است؟

درخصوص املاک هزینه دادرسی برمبنای قیمت منطقه ای ملک پرداخت می شود لازم به ذکر است قیمت منطقه ای ملک را وزارت دارایی به دادگستری اعلام می نماید و هزینه دادرسی به میزان 5/3 این قیمت منطقه ای اخذ می شود. درخصوص اموال منقول نیز هزینه دادرسی بر مبنای %305 قیمت مال اخذ می گردد

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است

دعوای الزام به سند منقول است یا غیرمنقول؟

درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

لایحه الزام به تنظیم سند چگونه است؟

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و... مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند چگونه است؟

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند توسط وکیل چیست؟

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و.... ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

اگر خریدار و یا فروشنده و کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند چه خواهد داشت؟

در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را که ......... طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

اگر فروشنده در زمان مقرر حاضر نباشد چه باید کرد؟

اگر فروشنده در تاریخ معین به دفترخانه جهت تنظیم سند مراجعه ننماید خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده را از سردفتر اخذ نماید و سپس نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید.

سند رسمی چیست؟ ارکان سند رسمی چه چیزهایی می باشند؟

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است. ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته الزام به تنظیم باید با تعیین ملک، پلاک ثبتی آن بطور دقیق تقدیم شود.

نحوه اجرای حکم صادره در مورد امتناع فروشنده چیست؟

زمانی که فروشنده در اجرای احکام از تنظیم سند امتناع نماید دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید.

اقدامات لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

%>

مواد قانونی و اصول مورد استناد در این دعاوی چیست؟

ماده 22 قانون ثبت و ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی.

اهمیت تنظیم سند رسمی

همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.
موارد فوق گویای اهمیت تنظیم سند رسمی برای ملک می باشد؛ ولیکن بارها مشاهده شده که بدلیل حدوث اختلاف مابین فروشنده و خریدار و یا مسائل دیگر فروشنده از تنظیم سند بنام خریدار استنکاف می ورزد که در این حالت خریدار مجبور به طرح دعوی الزام به تنظیم سند می گردد.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند چه مواردی حائز اهمیت است؟

1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
4- دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول الزام به تنطیم سند رسمی

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام می کند.
در قرارداد بیع، شرطی برای حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی آپارتمان قید نشده و تمامی ثمن پرداخت شده . آیا فروشنده وظیفه انتقال سند را دارد؟
بله. طبق ماده 225 قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است» تکلیف به انتقال سند یا انجام معامله و پرداخت ثمن به وجود می آید. و ضرورتی ندارد که بایع و مشتری آن را در ضمن قرارداد شرط کرده باشند. در واقع به محض انجام معامله، مشتری ملزم به پرداخت ثمن به بایع و بایع نیز ملزم به تسلیم مبیع با تمام کیفیات از جمله انتقال سند مبیع به مشتری است. بنابراین مشتری می تواند الزام بایع را به انتقال سند بخواهد.
باسلام.یک آپارتمان وکالتی واقع در منطقه دلاوران مشهد را سال 95 خریداری کردیم-که در وکالت نامه قید شده شما مالک 60صدم از سه دانگ مشاع هستید-یعنی 2 سند 3دنگ 3دنگ دارد.مالک ساکن همان ساختمان بود که حال پس از فروش واحد خود-خریدار متوجه شده ملک بدهی دارد و کل 6 دانگ بازداشت است.سوال اینکه این بدهی اگر به شخص باشد با هر مبلغی مالکین الان باید بپردازند؟یا اینکه طلبکار میتواند خانه را به نفع خود مصادره کند؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما؛ بدیهی است ابتدا خرید وکالتی شما درخصوص یک واحد آپارتمان مسکونی به صورت شش دانگ با وکالتنامه تفویضی به شما مغایرت دارد که در آن میزان مالکیت شما در صورت اعمال وکالت و رفع سایر مشکلات از جمله بدهی آپارتمان و بازداشت بودن آن، فقط به میزان 60 صدم درصد از یک دانگ تلقی میشود. فرض صحت وکالتنامه اگر بازداشت ملک موصوف قبل از بیع نامه شما بوده است (در فرض وجود بیع نامه) شما می توانید بیع را فسخ و نسبت به استرداد ثمن معامله اقدام نمائید. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام و احترام ...بنده در اواخر سال 1394 یک دستگاه آپارتمان را خریداری کرده و طبق مبایعه نامه فروشنده تعهد کرده که در شهریور سال 1395 سند بنام بزند اما ایشان به محضر نیامدند و بنده گواهی عدم حضور ایشان را گرفته ام اما با گذشت تقریبا 15 ماه ایشان خسارت را قبول نداشته و تازه از بنده هم شکایت کرده اند که الباقی ثمن معامله را پرداخت نمیکنم و طلب خسارت نیز داشته اند البته در قرارداد فیمابین باید یک پارکینگ دیگری به بنده میدادند که متاسفانه آن پارکینگ را دسند دیگر واحدی زده و یا پارکینگ دیگری که یک پارکینگ مزاحم سر راه آن میباشد برای بنده در نظر گرفته اند لطفا در خصوص رفع مشکل و اینکه بنده چگونه بتوانم خسارت دیر کرده در الباقی مانده حساب محاسبه و پارکینگ مورد نظر را دریافت و یا خسارت تعویض آن را بدست بیاورم راهنمایی فرمائید...با تشکر فراوان...
باسلام خدمت شما خواسته شما از دو قسمت تشکیل می گردد که در قسمت اول شما می توانید با توجه به گواهی عدم حضور خسارت تعیین شده در قرار داد را که معمولاً به صورت روزانه تعیین می گردد مطالبه نمائید که این امر در صورت وجود شرایط قانونی و سپر شدن مواعد قانونی می تواند در شکایت طرف مقابل شما مطرح و رسیدگی گردد. درخصوص خواسته دیگر شما راجع به پارکینگ در صورتی که پارکینگ قبلاً به شما واگذار گردیده ، فروشنده حق واگذاری آن به غیر را نداشته و در صورت انجام چنین اقدامی عمل نامبرده جرم بوده و می تواند از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گیرد. باتشکر، ره جویان عدالت
من یک آپارتمان خریداری کردم که در قولنامه خرید برای طرفین روزی صد هزار تومان دیرکرد چه جهت سند زدن فروشنده و چه در دیرکرد پرداخت مبلغ از طرف خریدار میباشد چون فروشنده در ساختمان کاستی های زیادی داشته و به تعهدات خودش عمل ننموده خریدار قصد گرفتن دیرکرد داشته حال سند در محضر آماده هست ولی چون دیرکرد متقابل داشته خریدار اقدام به پرداخت مبلغ نموده است حال سوال اینکه آیا شکایت خریدار منافاتی با اقدام به سند زدن نداشته و در دادگاه این موضوع اینگونه مطرح نخواهد شد که چون سند زدی دیگه از حق شکایت برای دیرکرد گذشته ای و به شما تعلق نمی گیرد
باسلام خدمت شما در پاسخ پرسش شما باید عنوان نمایم که: خسارت عدم تنظیم سند رسمی طبق مبایعه نامه به قوت خود باقی خواهد ماند و تنظیم سند به نام خریدار در زمانی دیگر نافی حق مطالبه خسارت خریدار نخواهد شد و تنظیم سند رسمی دلیلی بر اضمحلال حقوق گذشته خریدار تلقی نمی شود. باتشکر، ره جویان عدالت
باسلام طی پاسخ شما منوط به عدم منافات دیرکرد با تنظیم سند دو سوال مطرح میباشد که اول ابنکه باید در تاریخ سررسید تنظیم حتما مبلغ مابه التفاوت تنظیم سند در حساب چک امانی در بنگاه باشد یاخیر و دیگر اینکه باید در تاریخ سررسید تنظیم سند قید شده در قولنامه عدم حضور فروشنده گرفته شود یاخیر با توجه به اینکه محضری در قولنامه ثبت نشده
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- قبل از اینکه تعرفه و میزان مبلغ مابه التفاوت (موضوع مورد نظر شما) تعیین شود. صدور چک سفید امضاء کاری متفاوت است که در نزد بنگاه یا دیگری قرار گیرد. 2- اگر در سررسید تنظیم و انتقال سند هر یک از خریداران یا فروشندگان در محضر حاضر نشوند. حتماً گواهی عدم حضور کتبی باید گرفته شود. 3- اگر محضری بقول شما در مبایعه نامه قید نشده است جزو اشکال معامله و باید حتماً در آینده هم شده است ساعت ، تاریخ ، محل دفترخانه مشخص گردد. 4- اگر چک امانی هم داده نشود ضرر و زیان و تأخیر تادیه باید در متن مبایعه نامه قید شود که بعداً از طریق دادگاه مطالبه گردد. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام وخسته نباشید خدمت شما ما چند سال پیش به یه تعاونی پول دادیم که برایمان اپارتمانی بسازن واون شرکت اون موقع به ما قراردادی ندادن وبه حرف گفتن که سه ساله ساخته میشه واون تعاونی بابت این مجتمع که ساختن وامی از بانک گرفتن وقرار بود که وام 30تومن باشه والان که اپارتمان رو تحویل دادن حدود 90پول نقد دادیم وقرار بوده که 30تومن هم وام باشه ولی الان که رفتیم بانک برای قسط بندی کردن وام میگن که وام شده 40میلیون و20میلیون هم جدا سود مشارکت باید بدیم که کل وام 60میلیون میشه والان که به تعاونی میگیم که سود مشارکت تعلق گرفته میگن که اعضا پول دیر پرداخت کردن که دیر ساخته شده وسود مشارکت تعلق گرفته. میخواستم راهنمایی کنید که راهکاری هست ایا این سود مشارکت رو ما باید بدیم یا شرکت ؟وایا اگه میتونیم شکایتی از شرکت کنیم به چه صورت میتوان کرد. وچیز دیگه ای که هست اون شرکت اون موقع به ما قرداد ندادن تا اینکه چند روز پیش که رفتیم کلید تحویل بگیریم قرارداد دادن که امضا کردیم وگفتن نباید تاریخ بزنید. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما روشن است که شرکت تعاونی مورد نظر جهت ساخت و ساز قرارداد مشارکت مدنی با بانک عامل منعقد نموده است و باید توجه نمود که بانکها طبق ضوابط خاص عمل میکنند لذا از این جهت ایرادی بر بانک عامل وارد نباشد ولی قدر متقین طولانی شدن پروژه ساخت و ساز باعث ورود این خسارت می باشد حال آیا شرکت تعاونی در طولانی شدن پروژه ساخت و ساز مقصر بوده و یا اعضاء تعاونی که عدم انجام تعهدات مالی به موقع باعث طولانی شدن پروژه شده اند، علی ایحال شما می توانید جهت احقاق حق احتمالی خویش علیه شرکت تعاونی مورد نظر و بانک عامل دادخواست به مرجع قضائی تقدیم نمایید. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام خدمت شما. ببخشید سوالی که از شما داشتم اینکه سود مشارکتی که به خانه تعلق میگیرد موقع فروش اپارتمان باید فروشنده پرداخت کند یا خریدار؟؟ ممنون از پاسخگوییتون
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- اگر قبلاً قراردادی وجود داشته باشد بر مبنای توافق حاصله قابلیت تقسیم را دارد. 2- چنانچه منظور از سود مشارکتی به نسبت سرمایه گذاری و میزان آورده هرکس باشد به نسبت رقم ریالی آورده محاسبه میشود. 3- صورت مسئله به نحوی که طرح شده است چنان روشن نیست چون اگر فروشنده بعضاً سود نکند ممکن است از فروش ملک امتناع نماید. 4- معلوم نیست خریدار که باید با ارزش تعیین شده ملک را بخرد چه سودی عایدش میشود . طرح سوال اشکال دارد. باتشکر، ره جویان عدالت
ما اپارتمانی دادیم چند سال پیش که قرار بود برای ما سه ساله بسازن وقرار بود وام 40میلیونی بدن روی خونه ولی الان بیشتر طول کشیده والان که رفتیم کلید رو تحویل گرفتیم ورفتیم بانک که 40میلیون رو تقسیط کنن گفتن که 20700تا امروز سود مشارکت گرفته بابت اینکه خونه رو دیر به ماتحویل دادن وما که به شرکت گفتیم گفتن اعضا پول رو دیر دادن که سود مشارکت گرفته والان میخوایم خونه رو بفروشیم خواستم ببینم این سود مشارکت با خریدار هستش یا فروشنده کدوم یک از ما باید به بانک بدین این پول رو؟ وبعد از اون هم بانک گفته که اگه باز دیرتر بریم برا تقسیط وام هم خود وام سود میگیره وجریمه میشیم وهم سود مشارکت روزی 27هزارتومان باید اضافه تر بدیم. ممنون میشم از راهنماییتون
باسلام، خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- اگر متن قرارداد مدت تحویل آپارتمان قید شده باشد و به موقع تحویل نشود. این عمل طبق ماده 219 قانون مدنی خلاف شرط است وچنانچه گفته شده باشد از آن تاریخ به بعد جریمه یا تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. آن رقم بعنوان خسارت هم قابل وصول است. 2- آیا در مبایعه نامه وصول مبلغ 40 میلیون تومان از بانک جزو تعهدات فروشنده بوده یا خیر؟ اگر جواب مثبت است و به هر دلیل نتوانسته در تاریخی که تعهد نموده است آن مبلغ را وصول کند . هرگونه اضافات به عهده فروشنده است نه خریدار. 3- شما از تاریخی که پول توسط بانک یا فروشنده به شما پرداخت میشود متعهد به پرداخت اقساط هستید. 4- اگر حکم مرضی الطرفین در قرارداد دارید. نظر ایشان نیز ملاک واقع میشود. باتشکر، ره جویان عدالت
ملکی را از وکیل ؛ موکلی (صاحب سند)خریده ام اکنون وکیل در زندان است آیا میتوانم از موکل اقامه دعوی بنمایم؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- مواد 22- 46- 47 و 48 قانون ثبت اسناد مالک را کسی می شناسد که سند مالکیت برای او صدر شده باشد. 2- اگر ملکی را به موجب وکالت خریده اید و وکالتنامه با توکیل را دریافت نموده باشید علت اینکه سند را به نام خودتان یا غیر انتقال نمی دهید معلوم نشده است؟ 3- اگر قصد اقامه دعوی راجع به انتقال سند را داشته باشید باید کلیه اشخاصی که مع الواسطه از صاحب اصلی سند معامله دست به دست انجام شده است در ستون خوانده نام هر یک را منظور و اقامه دعوی کنید. 4- صرف اقامه دعوی از موکل برای اینجانب مفهوم نشد. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام و احترام فراوان...ما یک عدد اپارتمان را به شخصی فروخته ایم و چون به پایان سال خوردیم ایشون از ما خواسته وکالت کامل اپارتمان را به ایشون بدیم و سند به نام خودمان باشد تا بعد از تعطیلات که خودشون برن دنبال کارهای انتقال سند میخواستم بدونم امکان خطر و مشکل از جانب ایشون وجود داره در این صورت برای من؟یا هیچ مسئولیتی گردن بنده نیست ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- اگر وکالت بلاعزل بدهید حق بعدی از شما راجع به ملک ساقط میشود زیرا میتواند سند را انتقال دهد. 2- خطری که وجود دارد آن است که ممکن است مطالبات شما پرداخت نشود. 3- اگر قراردادی دارید طبق همان عمل کنید و خلاف جهت حرکت نکنید. باتشکر، ره جویان عدالت
سلام خسته نباشید. پدرم پلاک ثبتی ملک پدر بزرگم را در خواست تنظیم سند داده .وحدودا ۱۲ سال پیش این سند تنظیم شده است.در ان سند ضلع جنوبی ملک به راه بن بست تعرف شده است.در ضمن ضلع جنوبی را ه به ملک شخص دیگری ختم میشود. حال سند دست نوشته ای پیدا شده که نشان میدهد ضلع جنوبی ملک پدر به دیوار شمالی ملک آن شخص ختم میشود.واینکه آن راه جزء حدود ملک پدر میباشد.. با توجهه به عرایض بنده : آیا میتوان سند موجود را ابطال وسند جدیدی با تحدید حدود جنوبا تا دیوار ان شخص تنظیم نمود؟ باتشکراز شما کارشناس محترم
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- آنچه که در سند رسمی با تجدید حدود اربعه تعریف شده است فعلاً ملاک مالکیت در ملک است. 2- اگر اسنادی عادی یا فرضاً حتی سندی رسمی پیدا شود که حدود مالکیت دو یا چند مالک در حریم هم واقع شده باشند باید نسبت به اصلاح سند با نظریه کارشناس پیگیری شود. 3- با مراجعه به ثبت اسناد و املاک و ارائه مدارک تحصیل شده و توجه به اینکه اگر در ملک تعرض وجود داشته باشد و حتی ثبت هم نخواهد وارد عمل شود و اصلاحیه بدهد. پس از اثبات حق دادگاه مرجع صالح به رسیدگی اینگونه دعاوی است. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره