الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. در این خصوص عناوین و مطالب مقرر دیگری مطرح میباشد که نیاز به توضیحات تخصصی دارد.
مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟
هزینه ی دادرسی الزام به تنظیم سند چقدر است؟
دعوای الزام به تنظیم سند مالی است یا غیرمالی؟
دعوای الزام به سند منقول است یا غیرمنقول؟
لایحه الزام به تنظیم سند چگونه است؟
اظهارنامه الزام به تنظیم سند چگونه است؟
مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند توسط وکیل چیست؟
اگر خریدار و یا فروشنده و کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند چه خواهد داشت؟
اگر فروشنده در زمان مقرر حاضر نباشد چه باید کرد؟
سند رسمی چیست؟ ارکان سند رسمی چه چیزهایی می باشند؟
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
نحوه اجرای حکم صادره در مورد امتناع فروشنده چیست؟
اقدامات لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
مواد قانونی و اصول مورد استناد در این دعاوی چیست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید

 

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه است؟

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %5/3 قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع چگونه است؟

در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

هزینه ی دادرسی الزام به تنظیم سند چقدر است؟

درخصوص املاک هزینه دادرسی برمبنای قیمت منطقه ای ملک پرداخت می شود لازم به ذکر است قیمت منطقه ای ملک را وزارت دارایی به دادگستری اعلام می نماید و هزینه دادرسی به میزان 5/3 این قیمت منطقه ای اخذ می شود. درخصوص اموال منقول نیز هزینه دادرسی بر مبنای %305 قیمت مال اخذ می گردد

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است

دعوای الزام به سند منقول است یا غیرمنقول؟

درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

لایحه الزام به تنظیم سند چگونه است؟

زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و... مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند چگونه است؟

زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند توسط وکیل چیست؟

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و.... ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

اگر خریدار و یا فروشنده و کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند چه خواهد داشت؟

در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را که ......... طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

اگر فروشنده در زمان مقرر حاضر نباشد چه باید کرد؟

اگر فروشنده در تاریخ معین به دفترخانه جهت تنظیم سند مراجعه ننماید خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده را از سردفتر اخذ نماید و سپس نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید.

سند رسمی چیست؟ ارکان سند رسمی چه چیزهایی می باشند؟

الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است. ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته الزام به تنظیم باید با تعیین ملک، پلاک ثبتی آن بطور دقیق تقدیم شود.

نحوه اجرای حکم صادره در مورد امتناع فروشنده چیست؟

زمانی که فروشنده در اجرای احکام از تنظیم سند امتناع نماید دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید.

اقدامات لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

مواد قانونی و اصول مورد استناد در این دعاوی چیست؟

ماده 22 قانون ثبت و ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی.

اهمیت تنظیم سند رسمی

همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.
موارد فوق گویای اهمیت تنظیم سند رسمی برای ملک می باشد؛ ولیکن بارها مشاهده شده که بدلیل حدوث اختلاف مابین فروشنده و خریدار و یا مسائل دیگر فروشنده از تنظیم سند بنام خریدار استنکاف می ورزد که در این حالت خریدار مجبور به طرح دعوی الزام به تنظیم سند می گردد.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند چه مواردی حائز اهمیت است؟

1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
4- دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل چه منافعی دارد ؟

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره