طلاق از طرف زن

زن در مواردی که ادامه زناشویی برای وی غیرقابل تحمل است استثنائاً قانـون به او اجازه می دهـد که در موارد مصرح در قانون بـتواند از دادگـاه درخواسـت طلاق نماید

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن چقدراست؟
دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟
مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن کدامند؟
برای درخواست طلاق از طرف زن باید به کجا مراجعه کرد؟
اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
اگر زن درخواست طلاق دهد ولی مرد طلاق ندهد چه باید کرد؟
اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟
در چه مواردی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟
آیا در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟


هزینه دادخواست طلاق از طرف زن چقدراست؟

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن توسط دو نفر وکیل انجام خواهد شد.

دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟

مادتین 1146 و 1130 قانون مدنی حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق را پس از بررسی دریافت نماید.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن کدامند؟

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن عبارتست از سند ازدواج رسمی شناسنامه- کارت ملی و اگر هم مدارک دیگری فیمابین زوجین مبادله یا منحصراً به یکنفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد.

برای درخواست طلاق از طرف زن باید به کجا مراجعه کرد؟

برای درخواست طلاق از طرف زن مراجعه به دفتر خدمات پلیس الکترونیکی قضائی در مرحله اول و سپس مراجعه به مشاوران و در مرحله سوم داوری و سرانجام با وصول نظریه های صادره در شعبه ای مطرح میشود که پرونده در آنجا مطرح شده است.

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل مطرح شود مسلماً علم و تجربه هر فرد در تخصصی که دارد قابلیت پیگیری هر موضوع را تا حصول نتیجه قطعی خواهد داشت که وکیل دعاوی نیز بر مبنای همین اصل میتواند در محاکم با تبیین حق و قانون دارد عمل شود.

اگر زن درخواست طلاق دهد ولی مرد طلاق ندهد چه باید کرد؟

قبلاً گفته شد که اگر زن متقاضی طلاق باشد و شوهر موافقت نکند دادگاه برحسب دلیل و مدرک و سند و مشکلات و مخاطراتی که برای زوجه توسط زوج به وجود آمده است میتواند با استفاده به ماده 1130 قانون مدنی با احراز شرایط ولو زوج هم مخالفت با طلاق را داشته باشد. حکم طلاق زوجه را صادر نماید.

اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟

اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه میباشد.

در چه مواردی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی، حیثیتی و غیره باشد به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند.

آیا در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

یکی از ارکان کراهت زن برای طلاق در ماده 1146 قانون مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوجه است که استنکاف زوج در این راستا موجب طلاق زوجه هم می شود.

ماده 26 قانون حمایت خانواده چیست؟

در صورتي كه طلاق ، توافقي اي به درخواست زوج باشد، دادگاه در این مواقع به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می ورزد.

آیا زن می تواند به دلیل نداشتن تفاهم از مرد جدا شود؟

یکی از ارکان جدائی زن از همسر مسئله کراهت یا آنچه که موجب عسر و حرج زوجه است مطرح شده است که پس از اثبات آن حکم عدم سازش صادر میشود.

اگر طلاق از طرف زن باشد تکلیف مهریه چه می شود؟

قبلاً گفته شد که اگر زن متقاضی طلاق باشد طبق ماده 1146 قانون مدنی با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده بقیه مهریه قابل مطالبه است.

اگر زن دادخواست طلاق دهد می تواند نصف دارایی مرد را برای مهریه بگیرد؟

اگر در سند ازدواج تنصیف اموال (یعنی نصف اموال متعلق) به زوج در هنگام طلاق مورد توافق واقع شده باشد وفق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و صراحت ماده 219 قانون مدنی نصف مهریه به زن تعلق میگیرد.

نمونه رأی طلاق از طرف زن

نمونه رأی طلاق از طریق دادگاه است که بنا به علل و توجیهات کامل و علم و تعیین قاضی برحسب شرایط ناگوار و غیرقابل تحملی که برای زوجه حاصل شده است و قاضی با ذکر جزئیات یا برحسب مورد خلاصه گوئی حکم طلاق زوجه را صادر مینماید.

طلاق به دلیل عسر و حرج چگونه است؟

طلاق بعلت عسر و حرج تعاریفی وسیع دارد از جمله ضرب و شتم مداوم، اعتیاد به نحوی که ترک آن در مراحل مختلف میسر نشده و ادامه داشته باشد، عقیم بودن، مجازات قطعی زندان تا بیش از 5 سال، پرداخت نشدن نفقه و مهریه و بسیاری دیگر از مطالب که ادامه زندگی را برای زن میسر نساخته باشد.

شرایط 12 گانه عقدنامه چیست؟

شرایطی که تعداد آن را دوازده گانه اعلام داشته اید با مراجعه به سند ازدواج رسمی که فیمابین زوجین مورد امضاء واقع شده و طبق عرف همان سند در اختیار زوجه است میتوان از مفاد آن مطلع شوند.

اگر حق طلاق با زن باشد، می تواند مهریه را طلب کند؟

اگر حق طلاق به زن داده شده باشد و قبلاً در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه میتواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند.

مراحل طلاق از طرف زن

مراحل طلاق از ناحیه زن مراجعه به دفتر خدمات پلیس قضائی، مشاوره ، داوری و حضور در دادگاه خانواده است که قبلاً اشاره بیشتری در این راستا شده است.

دادخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است؟

تا زمانیکه مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد. زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوج باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

نفقه در طلاق از طرف زن چگونه است؟

در طلاق تا مادام که زن در عده است نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل در طلاق از طرف زن چگونه است؟

اجرت المثل و درخواست آن از ناحیه زوجه بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از 7 میلیون ریال طبق نظریه هائیکه کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

طلاق غیابی از طرف زن

تقاضای طلاق غیابی به درخواست زن بعلت مفقود الاثر بودن یا فقدان آدرس و انتشار آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار می باشد

در چه مواردی زن میتواند دادخواست طلاق دهد؟

1- در مورد غایب مفقودالاثر: هرگاه شوهر چهارسـال غایب مفقودالاثـر باشد می تواند از دادگـاه درخـواست طلاق نماید.
2- در مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عـدم امـکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.
3- در مورد سوء معاشرت زوج: طبق قانون درصورتی که سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زنـدگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد زن می تواند از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهد. البته سوء معاشرت باید به حـدی باشد که زن نتواند آن را تحمل کند.
4- در موردی که شوهر قبلاً به بیماری مسـری باشد: در صورتـی که بواسـطه امـراض مسریه صعـب الـعلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد زن می تواند از دادگاه درخواست اجبار شوهر را به طلاق بنماید.
بیـماری صعب العلاج: بیماری است که در اثـر معـاشرت و همزیـستی زنـاشویی زوجـین با یکدیـگر و یا نزدیـکی جنسی ، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گردانـد و مـداوای آن با دشواری باشد و مدتی به طول انجامد والا چنانچه سری باشد ولی مداوای آن دشوار نبوده و یـا دوام زناشـویی برای زن موجـب مخـاطره نـباشد، مانند: گریپ – تیفوئید – تیفوس و امثال آن، زن نمی¬تواند درخواست طلاق نماید. (تشخیـص مـسری بـودن و صعب العلاج بودن بیماری با پزشک متخصص است)
5- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
6- عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال زوج به شغلی که مـنع شده است و منافی با مصـالح خانـوادگی و حیثیت زوجه باشد.
7- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تغریر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانـوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
8- در صورتیـکه پس از گذشـت 5 سـال زوجه از شـوهر خود به جهت عقـیم بودن و یا عوارض جـسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
9- در صورتیکه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسـران خود اجرای عدالت ننماید.
10- شرط وکالت زوجه در طلاق : طلاق منـحصر به اراده مـرد است و از حقوق مخـصوص به زوج می بـاشد. ولـی طبـق قانون شوهر می¬تواند با دادن وکالت در طلاق به زن این اراده را انتقال دهد تا زن هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. شـرط وکـالت در طلاق می تواند حین عقد در عقدنامه آورده نشود و یا بعد از عقد در دفاتـر رسمی ثبت اسناد تنظیم گردد.
11- در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسـر و حرج برای زوجه گردد، هرگـاه ادامـه زنـدگی مشـترک برای زوجه همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که قابل تحمل نباشد زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نماید. .

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول طلاق از طرف زن

اگر در طلاق خلع، شرط شود که بدون رجوع زن به فدیه، شوهر حق رجوع داشته باشد، وضعیت شرط و طلاق چگونه است؟
شرط، باطل و طلاق صحیح است.
طلاق عدی چه طلاقی است؟
شوهر در مدت عده به زن رجوع کرده باشد.
اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت است؟
تا سه ماه از تاریخ ابلاغ.
اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی بمیرد، حکم عده زن چگونه خواهد بود؟
عده طلاق رجعی قطع می گردد و عده وفات را نگه می دارد.
زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست عده زن چه مدت است؟
چه در نکاح دایم و چه در نکاح منقطع در هر حال باید چهار ماه و ده روز عده وفات نگه دارد.
عده وفات در مورد زن حامل، چه میزان است؟
چهارماه و ده روز ؛ مگر اینکه مدت حمل بیش از چهار ماه و ده روز از فوت باشد که در این صورت تا وضع حمل است.
عده وفات زن حامل ، چه اندازه است؟
طولانی ترین زمان میان تاریخ وضع حمل و چهار ماه و ده روز، عده وفات است.
عده وفات زن باردار چه مدت است؟
چهار ماه و ده روز است؛ مگر آنکه بعد از این مدت، وضع حمل کند که در این صورت تا زمان وضع حمل ادامه دارد.
در صورتی که زوجه غایب مفقود الاثر به حکم دادگاه، مطلقه شود وضعیت زن چگونه خواهد بود؟
زن باید عده وفات نگه دارد و در صورت پیدا شدن، شوهر در ایام عده حق رجوع دارد.
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده است عده او از چه نوعی است؟
باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده است، چه مدت باید عده نگاه دارد؟
عده وفات را باید نگاه دارد.
زوجه غائب مفقود الاثر چه زمانی می تواند تقاضای طلاق نماید؟
طبق ماده 1029 قانون مدنی « هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند...»
مصادیق عسر و حرج زوجه چیست؟
طبق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج زوجه عبارتند از: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
طلاق در چه صورت بائن محسوب می شود و چه آثاری به همراه دارد؟
طبق ماده 1145 قانون مدنی «در موارد ذیل طلاق بائن است»: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه. 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. به این موارد طلاق زوجه صغیره را نیز می توان افزود. با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند به کلی از بین می رود و زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر می تواند پس از وقوع طلاق ازدواج کند. اما زن باید عده طلاق نگه داشته و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند. مگر اینکه از دسته زنانی باشد که عده ای ندارند. در طلاق بائن اقامتگاه زن تابع شوهر نیست و زن در صورتی می تواند نام خانوادگی همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگیرد زن در طلاق بائن مستحق نفقه در ایام عده نیست مگر اینکه باردار باشد. مهریه در مواردیکه ازدواج به طلاق می انجامد تکلیف پرداخت مهریه در سند طلاق مشخص می شود . در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه به طور کامل باشد تمامی مهریه به زن پرداخت می شود و اگر نه با توجه به توانایی مالی مرد پرداخت مهریه به صورت اقساط صورت می گیرد.
در چه شرایطی اجرای صیغه طلاق صحیح نیست؟
طبق ماده 1140 قانون مدنی «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست» همچنین طبق ماده 1134 قانون مدنی «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»
اگر تقاضای طلاق از سوی زن باشد آیا وی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد؟
خیر. زیرا یکی از شرایط دریافت اجرت المثل زوجه این است که درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد.
سلام خسته نباشید ببخشی من داداشم دوازده ساله ازدواج کرده بعدتو این چند سال زنش خیلی اذیت میکردخیلی تهمت میزد هم به داداشم هم به ما هم به پدر و مادرم به همه کاری نداریم جریانا زیادن کلا میخوام برم سره اصل مطلب .میگم داداشم الان دیگه نمیخوادش یعنی اینجوری بگم زنش الان جدیدا داره کم محلی میکنه بهش به ما تهمت زده حی به داداشم میگه برو درخواست طلاق بده محبت نمبکنه بهش دو تا بچه دارن بعد میگه من نمیزارم بچه هامو ببری از یکی پرسیدیم که میگه میخواد با این کارا کاری کنه که هم بچه هارو ازتون بگیره هم مهریه ازت بگیره به خدا خسته شدیم من و یکی دیگه از برادرام که این خانم به ما دو تا تهمت زده که شما به بچه هام تجاوز کردین به این خاطر میگه نمیزارم بچه هام بیان کلا بگم داداشم پیش یه نفر رفت میگه که اگه شما برید برای تهمتی که زده شکایت کنید اون میاد میگه من حرفی نزدم اینا دارن به من تهمت میزنن بعد شما محکومین این یکیش .یکی دیگه این که گفت میاد دادگاه میگه من شوهرمو دوست دارم اینا نمیزارن .راستی بچه ها هم میزنه کلا اینجوریه و خیلی چیزای دیگه که من میخوام ازتون بپرسم که بابا ما اصلا چیکار کنیم به خدا داداشم داره اشک میریزه خسته شده چیکار کنه خانمش اذیتش میکنه مطمعنا یه وکیل خوبم پیدا کرده که قشنگ داره راهنماییش میکنه که هم بچه هارو بگیره هم مهریه رو .چیکار کنیم راهی هست به ما بگید اخه شکایتم بکنیم باز محکوم میشیم راهی هست ؟لطفا راهنماییم کنید که به داداشم بگم به خدا نمیخواد زندگی کنه به امام حسین ریز و درشت ندگیشونو بگم حقو به داداشم میدین .راستی یه پدری هم داره خانمش که میگه اگه نری درخواست بدی من خودمو جلو شما میکشم که خونم گرن شما بیوفته به خدا اینا اینجورین بابا داداشمم بخواد بره درخواست بده باید مهریه بده به خدا تموم راها جلومون بسته شده اخه چیکار کنیم چه راهی ما بریم ؟لطفا راهنماییمون کنید ممنون
باسلام خدمت شما، پاسخ شما در خلاصه این است که؛ 1- اگر واقعاً زن زندگی را غیرقابل تحمل نموده باشد شوهر میتواند باستناد ماده 1133 قانون مدنی او را طلاق بدهد. 2- اگر تهمت زده شده باستناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی پس از اثبات تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق برای افترا زننده تعیین شده. 3- اطفال تا 7 سالگی پیش مادر و سپس به پدر تعلق میگیرند. 4- میتوانید با مراجعه به مشاوران راه حل متناسب پیدا نمائید. با تشکر ره جویان عدالت
سلام باتشکر از پاسخ شما طلاق بائن و از نوع خلع بوده سال 1393 اتفاق افتاده وباید با شاخص سال 1392 محاسبه شود انوموقع چقدر میشه و اینکه بدون حضور من در دادگاه و غیابی صادر شده
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما X 46/227= Y مبلغ مهریه مبلغ مهریه در سال 1393 = سال و تاریخ ازدواج ÷ Y باتشکر ره جویان عدالت
با سلام و عرض ادب خواستم بدونم اگر زن طی دادخواستی از دادگاه بخواد بخاطر تنفر از شوهرش در قبال بخشش مقدار قابل توجهی از مهریه طلاق بگیره و در ضمن شوهر تا قبل از جلسه دادگه راضی به طلاق نبوده، آیه در این صورت قاضی با طلاق از طرف زوجه با بخشش مهریع موافقت میکند؟ ممنونمواز پاسخگویی شما
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما ماده 1146 قانون مدنی درست جمله را به این نحو تعریف کرده است. اگر زن کراهتی از شوهر داشته باشد میتواند با بذل بخشی یا تمام مهریه زن از دادگاه تقاضای طلاق خلعی را داشته باشد. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام و عرض ادب من و شوهرم نزدیک به 5 سال هست که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم.تو این 5سال بخاطر مشکلات اخلاقی که شوهرم داشت با وجود اصرار شوهرم برای بچه دار شدن من با بچه دار شدن مخالفت کردم.با توجه به اینکه 5 سال از ازدواجمون میگذره و هیچکدوممون مشکل جنسی و نازایی نداریم؟آیا دادگاه با درخواست طلاق از طرف من(زوجه) موافقت میکنه؟ مرسی از شما
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما اگر ممتنع زن باشد که نخواهد بچه دار شود و از طرف قابل اگر همین وصف را نیز شوهر داشته باشد دادگاه به شرح ذیل حکم خواهد داد. 1- طلاق درصورت درخواست یکی از طرفین . 2- شوهر میتواند تقاضای ازدواج بعدی را داتشه باشد. 3- ماده 1146 قانون مدنی میگوید اگر زن کراهتی از شوهر داشته باشد میتواند با بذل بخشی یا تمام مهریه تقاضای طلاق خلعی را داشته باشد. باتشکر، ره جویان عدالت
باسلام زوج در حدود ۷ ماه پیش به انگلستان سفر کرده و به جرم حمل مواد مخدر در فرودگاه انگلستان بازداشت و در ماه های بعد مجرم شناخته شده و به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است نحوه ی گرفتن طلاق توسط زوجه به چه گونه باید باشد و چه مدت به طول می انجامد ؟ایا میتوان مهریه را نیز دریافت کرد؟و اینکه زوج پس از بازگشت میتواند ادعای داشته باشد؟
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما البته قانونگذار میگوید اگر مرد به 5 سال حبس قطعی محکوم شود زن میتواند طلاق بگیرد اما در ماده 1146 قانون مدنی کراهت زن نسبت به شوهر و ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج و مخاطرات مالی- جانی و حیثیتی را اگر برای زن احراز کند با بذل بخشی یا تمام مهریه حکم طلاق خلعی را صادر خواهد نمود و اگر به ایران باز گردد حق واخواهی را نیز شوهر خواهد داشت. باتشکر، ره جویان عدالت
با سلام دخترم حدود 7 سال است ازدواج کرده و یک دختر 3 ساله دارد حدود دو سال ونیم است که شوهرش اعتیاد به تریاک دارد چند مرتبه تصمیم به ترک گرفته و یک مرتبه هم به کمپ رفته ولی هنوز به کشیدن تریاک ادامه می دهد ضمن اینکه از هفته اول عروسی ضرب و شتم های فراوان داشته که دخترم فقط یک مرتبه به پزشک قانونی مراجعه کرده و نامه پزشک قانونی را داردعلاوه بر اینها از قبل از ازدواج ایشان دچار ناراحتی های روحی و روانی بوده و هست که هرروز تعداد زیادی قرص مصرف می کند و اگر مصرف نکند تعادل روانی او به هم می ریزد دخترم گفته می خواهم طلاق بگیرم شوهرش گفته مهریه ات را ببخش و سند خانه را هم به اسم من بزن (دو سال فبل آپارتمان 80 متری که در آن زندگی می کنند و متعلق به شوهرش بوده با رضایت کامل سند به اسم دخترم زده است ) و بچه را هم بردار و برو در این صورت من طلاقت می دهم می خواستم بفرمایید دخترم برای گرفتن طلاق چه باید بکند که هم مهریه و هم حق و حقوقات قانونی خود و فرزندش را بتواند بگیرد و هم خانه ای را که به او بخشیده و سند رسمی تنظیم شده از دست ندهد
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما 1- صرفنظر از مسئله اعتیاد راجع به اینکه اگر زن کراهت از شوهر داشته باشد طبق ماده 1146 قانون مدنی و چنانچه ادامه زندگی موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی - مالی و حیثیتی برای زن شود وفق ماده 1130 قانون مدنی با بذل مقداری از مهریه میتواند طلاق خلعی بگیرد که پروسه طلاق ممکن است تا حدود 6 ماه تا یک سال طول بکشد . 2- راجع به اینکه سند خانه بنام زوجه است ایشان رسماً مالک محسوب میشوند و اگر توافق راجع به مهریه - نفقه- اجرت المثل- جهیزیه و نگهداری طفل بین آنان انجام شود ممکن است طلاق ظرف یک هفته صادر شود. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره