طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

زن در مواردی که ادامه زناشویی برای وی غیرقابل تحمل است استثنائاً قانـون به او اجازه می دهـد که در موارد مصرح در قانون بـتواند از دادگـاه درخواسـت طلاق نماید

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن چقدراست؟
دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟
مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن کدامند؟
برای درخواست طلاق از طرف زن باید به کجا مراجعه کرد؟
اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
اگر زن درخواست طلاق دهد ولی مرد طلاق ندهد چه باید کرد؟
اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟
در چه مواردی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟
آیا در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

 

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن چقدراست؟

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن توسط دو نفر وکیل انجام خواهد شد.

دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟

مادتین 1146 و 1130 قانون مدنی حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق را پس از بررسی دریافت نماید.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن کدامند؟

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن عبارتست از سند ازدواج رسمی شناسنامه- کارت ملی و اگر هم مدارک دیگری فیمابین زوجین مبادله یا منحصراً به یکنفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد.

برای درخواست طلاق از طرف زن باید به کجا مراجعه کرد؟

برای درخواست طلاق از طرف زن مراجعه به دفتر خدمات پلیس الکترونیکی قضائی در مرحله اول و سپس مراجعه به مشاوران و در مرحله سوم داوری و سرانجام با وصول نظریه های صادره در شعبه ای مطرح میشود که پرونده در آنجا مطرح شده است.

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل مطرح شود مسلماً علم و تجربه هر فرد در تخصصی که دارد قابلیت پیگیری هر موضوع را تا حصول نتیجه قطعی خواهد داشت که وکیل دعاوی نیز بر مبنای همین اصل میتواند در محاکم با تبیین حق و قانون دارد عمل شود.

اگر زن درخواست طلاق دهد ولی مرد طلاق ندهد چه باید کرد؟

قبلاً گفته شد که اگر زن متقاضی طلاق باشد و شوهر موافقت نکند دادگاه برحسب دلیل و مدرک و سند و مشکلات و مخاطراتی که برای زوجه توسط زوج به وجود آمده است میتواند با استفاده به ماده 1130 قانون مدنی با احراز شرایط ولو زوج هم مخالفت با طلاق را داشته باشد. حکم طلاق زوجه را صادر نماید.

اگر زن دادخواست طلاق دهد آیا به او مهریه تعلق می گیرد؟

اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه میباشد.

در چه مواردی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی، حیثیتی و غیره باشد به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند.

آیا در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟

یکی از ارکان کراهت زن برای طلاق در ماده 1146 قانون مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوجه است که استنکاف زوج در این راستا موجب طلاق زوجه هم می شود.

ماده 26 قانون حمایت خانواده چیست؟

در صورتي كه طلاق ، توافقي اي به درخواست زوج باشد، دادگاه در این مواقع به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت می ورزد.

آیا زن می تواند به دلیل نداشتن تفاهم از مرد جدا شود؟

یکی از ارکان جدائی زن از همسر مسئله کراهت یا آنچه که موجب عسر و حرج زوجه است مطرح شده است که پس از اثبات آن حکم عدم سازش صادر میشود.

اگر طلاق از طرف زن باشد تکلیف مهریه چه می شود؟

قبلاً گفته شد که اگر زن متقاضی طلاق باشد طبق ماده 1146 قانون مدنی با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده بقیه مهریه قابل مطالبه است.

اگر زن دادخواست طلاق دهد می تواند نصف دارایی مرد را برای مهریه بگیرد؟

اگر در سند ازدواج تنصیف اموال (یعنی نصف اموال متعلق) به زوج در هنگام طلاق مورد توافق واقع شده باشد وفق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و صراحت ماده 219 قانون مدنی نصف مهریه به زن تعلق میگیرد.

نمونه رأی طلاق از طرف زن

نمونه رأی طلاق از طریق دادگاه است که بنا به علل و توجیهات کامل و علم و تعیین قاضی برحسب شرایط ناگوار و غیرقابل تحملی که برای زوجه حاصل شده است و قاضی با ذکر جزئیات یا برحسب مورد خلاصه گوئی حکم طلاق زوجه را صادر مینماید.

طلاق به دلیل عسر و حرج چگونه است؟

طلاق بعلت عسر و حرج تعاریفی وسیع دارد از جمله ضرب و شتم مداوم، اعتیاد به نحوی که ترک آن در مراحل مختلف میسر نشده و ادامه داشته باشد، عقیم بودن، مجازات قطعی زندان تا بیش از 5 سال، پرداخت نشدن نفقه و مهریه و بسیاری دیگر از مطالب که ادامه زندگی را برای زن میسر نساخته باشد.

شرایط 12 گانه عقدنامه چیست؟

شرایطی که تعداد آن را دوازده گانه اعلام داشته اید با مراجعه به سند ازدواج رسمی که فیمابین زوجین مورد امضاء واقع شده و طبق عرف همان سند در اختیار زوجه است میتوان از مفاد آن مطلع شوند.

اگر حق طلاق با زن باشد، می تواند مهریه را طلب کند؟

اگر حق طلاق به زن داده شده باشد و قبلاً در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه میتواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند.

مراحل طلاق از طرف زن

مراحل طلاق از ناحیه زن مراجعه به دفتر خدمات پلیس قضائی، مشاوره ، داوری و حضور در دادگاه خانواده است که قبلاً اشاره بیشتری در این راستا شده است.

دادخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد چگونه است؟

تا زمانیکه مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد. زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوج باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

نفقه در طلاق از طرف زن چگونه است؟

در طلاق تا مادام که زن در عده است نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل در طلاق از طرف زن چگونه است؟

اجرت المثل و درخواست آن از ناحیه زوجه بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از 7 میلیون ریال طبق نظریه هائیکه کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

طلاق غیابی از طرف زن

تقاضای طلاق غیابی به درخواست زن بعلت مفقود الاثر بودن یا فقدان آدرس و انتشار آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار می باشد

در چه مواردی زن میتواند دادخواست طلاق دهد؟

1- در مورد غایب مفقودالاثر: هرگاه شوهر چهارسـال غایب مفقودالاثـر باشد می تواند از دادگـاه درخـواست طلاق نماید.
2- در مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عـدم امـکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.
3- در مورد سوء معاشرت زوج: طبق قانون درصورتی که سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زنـدگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد زن می تواند از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهد. البته سوء معاشرت باید به حـدی باشد که زن نتواند آن را تحمل کند.
4- در موردی که شوهر قبلاً به بیماری مسـری باشد: در صورتـی که بواسـطه امـراض مسریه صعـب الـعلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد زن می تواند از دادگاه درخواست اجبار شوهر را به طلاق بنماید.
بیـماری صعب العلاج: بیماری است که در اثـر معـاشرت و همزیـستی زنـاشویی زوجـین با یکدیـگر و یا نزدیـکی جنسی ، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گردانـد و مـداوای آن با دشواری باشد و مدتی به طول انجامد والا چنانچه سری باشد ولی مداوای آن دشوار نبوده و یـا دوام زناشـویی برای زن موجـب مخـاطره نـباشد، مانند: گریپ – تیفوئید – تیفوس و امثال آن، زن نمی¬تواند درخواست طلاق نماید. (تشخیـص مـسری بـودن و صعب العلاج بودن بیماری با پزشک متخصص است)
5- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
6- عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال زوج به شغلی که مـنع شده است و منافی با مصـالح خانـوادگی و حیثیت زوجه باشد.
7- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تغریر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانـوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
8- در صورتیـکه پس از گذشـت 5 سـال زوجه از شـوهر خود به جهت عقـیم بودن و یا عوارض جـسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
9- در صورتیکه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسـران خود اجرای عدالت ننماید.
10- شرط وکالت زوجه در طلاق : طلاق منـحصر به اراده مـرد است و از حقوق مخـصوص به زوج می بـاشد. ولـی طبـق قانون شوهر می¬تواند با دادن وکالت در طلاق به زن این اراده را انتقال دهد تا زن هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. شـرط وکـالت در طلاق می تواند حین عقد در عقدنامه آورده نشود و یا بعد از عقد در دفاتـر رسمی ثبت اسناد تنظیم گردد.
11- در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسـر و حرج برای زوجه گردد، هرگـاه ادامـه زنـدگی مشـترک برای زوجه همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که قابل تحمل نباشد زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نماید. .

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره