طلاق از ناحیه زوجه


طلاق موجب انحلال عقد نکاح می شود.
زوجه در مواردی که ادامه زناشویی برای وی غیرقابل تحمل است استثنائاً قانـون به او اجازه می دهـد که در موارد مصرح در قانون بـتواند از دادگـاه درخواسـت طلاق نماید:
1- در مورد غایب مفقودالاثر: هرگاه شوهر چهارسـال غایب مفقودالاثـر باشد می تواند از دادگـاه درخـواست طلاق نماید.
2- در مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عـدم امـکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.
3- در مورد سوء معاشرت زوج: طبق قانون درصورتی که سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زنـدگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد زن می تواند از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهد. البته سوء معاشرت باید به حـدی باشد که زن نتواند آن را تحمل کند.
4- در موردی که شوهر قبلاً به بیماری مسـری باشد: در صورتـی که بواسـطه امـراض مسریه صعـب الـعلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد زن می تواند از دادگاه درخواست اجبار شوهر را به طلاق بنماید.
بیـماری صعب العلاج: بیماری است که در اثـر معـاشرت و همزیـستی زنـاشویی زوجـین با یکدیـگر و یا نزدیـکی جنسی ، از شوهر به زن سرایت کند و او را نیز مبتلا گردانـد و مـداوای آن با دشواری باشد و مدتی به طول انجامد والا چنانچه سری باشد ولی مداوای آن دشوار نبوده و یـا دوام زناشـویی برای زن موجـب مخـاطره نـباشد، مانند: گریپ – تیفوئید – تیفوس و امثال آن، زن نمی¬تواند درخواست طلاق نماید. (تشخیـص مـسری بـودن و صعب العلاج بودن بیماری با پزشک متخصص است)
5- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
6- عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال زوج به شغلی که مـنع شده است و منافی با مصـالح خانـوادگی و حیثیت زوجه باشد.
7- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تغریر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانـوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
8- در صورتیـکه پس از گذشـت 5 سـال زوجه از شـوهر خود به جهت عقـیم بودن و یا عوارض جـسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
9- در صورتیکه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسـران خود اجرای عدالت ننماید.
10- شرط وکالت زوجه در طلاق : طلاق منـحصر به اراده مـرد است و از حقوق مخـصوص به زوج می بـاشد. ولـی طبـق قانون شوهر می¬تواند با دادن وکالت در طلاق به زن این اراده را انتقال دهد تا زن هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید. شـرط وکـالت در طلاق می تواند حین عقد در عقدنامه آورده نشود و یا بعد از عقد در دفاتـر رسمی ثبت اسناد تنظیم گردد.
11- در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسـر و حرج برای زوجه گردد، هرگـاه ادامـه زنـدگی مشـترک برای زوجه همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که قابل تحمل نباشد زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق نماید.

سوالات متداول طلاق از ناحیه زوجه

اگر در طلاق خلع، شرط شود که بدون رجوع زن به فدیه، شوهر حق رجوع داشته باشد، وضعیت شرط و طلاق چگونه است؟
شرط، باطل و طلاق صحیح است.
طلاق عدی چه طلاقی است؟
شوهر در مدت عده به زن رجوع کرده باشد.
اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت است؟
تا سه ماه از تاریخ ابلاغ.
اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی بمیرد، حکم عده زن چگونه خواهد بود؟
عده طلاق رجعی قطع می گردد و عده وفات را نگه می دارد.
زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست عده زن چه مدت است؟
چه در نکاح دایم و چه در نکاح منقطع در هر حال باید چهار ماه و ده روز عده وفات نگه دارد.
عده وفات در مورد زن حامل، چه میزان است؟
چهارماه و ده روز ؛ مگر اینکه مدت حمل بیش از چهار ماه و ده روز از فوت باشد که در این صورت تا وضع حمل است.
عده وفات زن حامل ، چه اندازه است؟
طولانی ترین زمان میان تاریخ وضع حمل و چهار ماه و ده روز، عده وفات است.
عده وفات زن باردار چه مدت است؟
چهار ماه و ده روز است؛ مگر آنکه بعد از این مدت، وضع حمل کند که در این صورت تا زمان وضع حمل ادامه دارد.
در صورتی که زوجه غایب مفقود الاثر به حکم دادگاه، مطلقه شود وضعیت زن چگونه خواهد بود؟
زن باید عده وفات نگه دارد و در صورت پیدا شدن، شوهر در ایام عده حق رجوع دارد.
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده است عده او از چه نوعی است؟
باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده است، چه مدت باید عده نگاه دارد؟
عده وفات را باید نگاه دارد.
زوجه غائب مفقود الاثر چه زمانی می تواند تقاضای طلاق نماید؟
طبق ماده 1029 قانون مدنی « هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند...»
مصادیق عسر و حرج زوجه چیست؟
طبق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج زوجه عبارتند از: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
طلاق در چه صورت بائن محسوب می شود و چه آثاری به همراه دارد؟
طبق ماده 1145 قانون مدنی «در موارد ذیل طلاق بائن است»: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2- طلاق یائسه. 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. به این موارد طلاق زوجه صغیره را نیز می توان افزود. با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند به کلی از بین می رود و زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر می تواند پس از وقوع طلاق ازدواج کند. اما زن باید عده طلاق نگه داشته و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند. مگر اینکه از دسته زنانی باشد که عده ای ندارند. در طلاق بائن اقامتگاه زن تابع شوهر نیست و زن در صورتی می تواند نام خانوادگی همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگیرد زن در طلاق بائن مستحق نفقه در ایام عده نیست مگر اینکه باردار باشد. مهریه در مواردیکه ازدواج به طلاق می انجامد تکلیف پرداخت مهریه در سند طلاق مشخص می شود . در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه به طور کامل باشد تمامی مهریه به زن پرداخت می شود و اگر نه با توجه به توانایی مالی مرد پرداخت مهریه به صورت اقساط صورت می گیرد.
در چه شرایطی اجرای صیغه طلاق صحیح نیست؟
طبق ماده 1140 قانون مدنی «طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست» همچنین طبق ماده 1134 قانون مدنی «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»
اگر تقاضای طلاق از سوی زن باشد آیا وی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد؟
خیر. زیرا یکی از شرایط دریافت اجرت المثل زوجه این است که درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد.
سلام خسته نباشید ببخشی من داداشم دوازده ساله ازدواج کرده بعدتو این چند سال زنش خیلی اذیت میکردخیلی تهمت میزد هم به داداشم هم به ما هم به پدر و مادرم به همه کاری نداریم جریانا زیادن کلا میخوام برم سره اصل مطلب .میگم داداشم الان دیگه نمیخوادش یعنی اینجوری بگم زنش الان جدیدا داره کم محلی میکنه بهش به ما تهمت زده حی به داداشم میگه برو درخواست طلاق بده محبت نمبکنه بهش دو تا بچه دارن بعد میگه من نمیزارم بچه هامو ببری از یکی پرسیدیم که میگه میخواد با این کارا کاری کنه که هم بچه هارو ازتون بگیره هم مهریه ازت بگیره به خدا خسته شدیم من و یکی دیگه از برادرام که این خانم به ما دو تا تهمت زده که شما به بچه هام تجاوز کردین به این خاطر میگه نمیزارم بچه هام بیان کلا بگم داداشم پیش یه نفر رفت میگه که اگه شما برید برای تهمتی که زده شکایت کنید اون میاد میگه من حرفی نزدم اینا دارن به من تهمت میزنن بعد شما محکومین این یکیش .یکی دیگه این که گفت میاد دادگاه میگه من شوهرمو دوست دارم اینا نمیزارن .راستی بچه ها هم میزنه کلا اینجوریه و خیلی چیزای دیگه که من میخوام ازتون بپرسم که بابا ما اصلا چیکار کنیم به خدا داداشم داره اشک میریزه خسته شده چیکار کنه خانمش اذیتش میکنه مطمعنا یه وکیل خوبم پیدا کرده که قشنگ داره راهنماییش میکنه که هم بچه هارو بگیره هم مهریه رو .چیکار کنیم راهی هست به ما بگید اخه شکایتم بکنیم باز محکوم میشیم راهی هست ؟لطفا راهنماییم کنید که به داداشم بگم به خدا نمیخواد زندگی کنه به امام حسین ریز و درشت ندگیشونو بگم حقو به داداشم میدین .راستی یه پدری هم داره خانمش که میگه اگه نری درخواست بدی من خودمو جلو شما میکشم که خونم گرن شما بیوفته به خدا اینا اینجورین بابا داداشمم بخواد بره درخواست بده باید مهریه بده به خدا تموم راها جلومون بسته شده اخه چیکار کنیم چه راهی ما بریم ؟لطفا راهنماییمون کنید ممنون
باسلام خدمت شما، پاسخ شما در خلاصه این است که؛ 1- اگر واقعاً زن زندگی را غیرقابل تحمل نموده باشد شوهر میتواند باستناد ماده 1133 قانون مدنی او را طلاق بدهد. 2- اگر تهمت زده شده باستناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی پس از اثبات تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق برای افترا زننده تعیین شده. 3- اطفال تا 7 سالگی پیش مادر و سپس به پدر تعلق میگیرند. 4- میتوانید با مراجعه به مشاوران راه حل متناسب پیدا نمائید. با تشکر ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره