تخلیه ملک مسکونی و تجاری

امـاکن مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجارهنامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر میباشد و در این مورد مالک اماکن تجاری و مسکونـی با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف میتوانند درخواست تخلیه نمایند.
در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجارهـنامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه صادر و به اجرا گذاشته شود.
توقف دستور تخلیه چگونه است؟
نمونه رأی دستور تخلیه؟
نحوه اجرای دستور تخلیه چگونه است؟
اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری چگونه است ؟
دستور تخلیه ی فوری چگونه است؟
روند قضایی در اجرای دستور تخلیه چگونه است؟
تخلیه ی اماکن استیجاری توسط شورا چگونه است؟
آیا دعاوی تخلیه نیاز به هزینه دادرسی دارد؟
تخلیه توسط وکیل چه مزایایی دارد؟
دستور تخلیه در چه صورت صادر می شود؟
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید


توقف دستور تخلیه چگونه است؟

زمانیکه دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدید نظرخواهی نماید.

نمونه رأی دستور تخلیه؟

شورای حل اختلاف پس از احراز اتمام مدت قرارداد و صحت آن با درج مشخصات طرفین، شماره و تاریخ قرارداد اجاره ، دستور تخلیه ملک را صادر می نماید.

نحوه اجرای دستور تخلیه چگونه است؟

پس از صدور دستور تخلیه و ابلاغ آن به مستأجر ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف ورزد، مرجع قضایی طی نامه به کلانتری محل اعلام می نماید که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام نماید.

اجرای حکم تخلیه توسط کلانتری چگونه است ؟

بعد از آن که دستور تخلیه صادر شد و به مستأجر ابلاغ گردید ، در صورتیکه مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی به کلانتری محل از طریق نامه اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام کند.

دستور تخلیه ی فوری چگونه است؟

دستور تخلیه زمانی صادر می شود که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد باشند ؛ که در این حالت قانوناً باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه صادر و اجرا شود.

روند قضایی در اجرای دستور تخلیه چگونه است؟

بعد از صدور دستور تخلیه و ابلاغ شدن آن به مستأجر، در شرایطی که مستأجر از اجرای دستور استنکاف کند ، مرجع قضایی از طریق نامه ای به کلانتری محل اعلام می کند که نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام شود.

تخلیه ی اماکن استیجاری توسط شورا چگونه است؟

هرگاه طرفین قرارداد اجاره کتبی با امضای دو نفر شاهد داشته باشند و مدت قرارداد نیز پایان یافته باشد مؤجر تقاضای دستور تخلیه را به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید.

آیا دعاوی تخلیه نیاز به هزینه دادرسی دارد؟

این دعوا غیرمالی است و هزینه دعاوی غیرمالی مربوط به اموال منقول یک میلیون ریال می باشد. .

تخلیه توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد.

دستور تخلیه در چه صورت صادر می شود؟

دستور تخلیه فقط در صورت پایان مدت قرارداد اجاره میسر می باشد.

شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای چیست؟

شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است.

آیا دستور تخلیه را می توان لغو کرد؟

زمانیکه دستور تخلیه از شورای حل اختلاف صادر شود اگر شخصی مدعی خلاف قانون بودن دستور باشد ، می تواند با توجه به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به دستور صادره تجدیدنظرخواهی نماید.

مدت زمان دستور تخلیه چقدر است؟

دستور تخلیه باید ظرف یک هفته از تاریخ تقدیم درخواست به شورای حل اختلاف صادر شود.

حکم تخلیه منزل ، حکم تخلیه مغازه

دستور تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید اما اگر مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، باید دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید. درخصوص املاک تجاری نیز به ترتیب فوق اقدام می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی داشته باشد.

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستأجر

مأمورین انتظامی موظف به اجرای دستور قضایی می باشند و مقاومت مستأجر در این خصوص تاثیری ندارد.

در این خصوص عناوینی چون حکم تخلـیه و یا اختلاف در سرقفـلی اماکن تجاری و یا تخلیه اماکن تجـاری قبل از قـانون سال 1376 مطرح میباشد که نیاز به توضیحات تخصصی دارد.
در زمانیکه با پایان یافتن مدت اجاره مستأجر از تخلیه و تحویل ملک استیجاری استنکاف می ورزد. مؤجر می تواند نسبت به طرح دعوی دستور تخلیه ملک استیجاری اقدام نماید.

مفهوم حقوقی اجاره چیست ؟

یر طبق ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که توسط آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره است.طبق این توضیح باید عنوان کرد که مورد اجاره شده را عین مستأجره می گویند ، اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر می گویند

انواع اجاره ها :

با بررسی قوانین موجر و مستاجر به سه گروه اجاره بر می خوریم
الف – اجاره محل کسب،پیشه و تجارت و حق سرقفلی
ب- اجاره محل سکونت
ج- اجاره های به منظور دیگر ازجمله محل درمانگاه عمومی یا انجمن حمایت از هنرمندان و نویسندگان

هنگام طرح دعوی دستور تخلیه ملک استیجاری به چه مواردی باید توجه نمود؟

1- مطابق با قانون روابط مؤجر و مستأجر (مصوب 1376) در صورتیکه قرارداد اجاره عادی باشد باید به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد تا شورای حل اختلاف بتواند دستور تخلیه را بدون رعایت تشریفات و جلسه رسیدگی صادر نماید.
2- پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه شورای حل اختلاف ظرف یک هفته نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام و جهت اجرا به مستأجر اخطار می نماید. البته اجرای تخلیه منوط به سپردن مبلغ ودیعه به شورای حل اختلاف می باشد.
3- باید توجه داشت در صورتیکه قرارداد اجاره فاقد امضای دو نفر شاهد باشد، مؤجر باید دادخواست صدور حکم تخلیه را تقدیم نماید که در این فرض، رسیدگی به دعوی منوط به رعایت تشریفات و تعیین وقت رسیدگی می باشد.

علل اصلی دعوای تخلیه :

اصلی ترین علت طرح دعوای تخلیه، اتمام مدت اجاره است. در صورتی که به دلایل مختلف مالک یا مستاجر، بدنبال پایان دادن به قرارداد اجاره باشد و سمت دیگر آن را قبول نکند، شرایط طرح دعوای تخلیه ایجاد می شود.
در واقع هنگامی که مالک خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر به هیچ عنوان موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس مستاجر نیز نمی تواند زمانی که ملکی با شرایط بهتر پیدا کرد اجاره را پایان‌ دهد
این امکان زمانی تحقق پیدا می کند که مالک و مستاجر هر دو امکان حق فسخ را در طول بازه زمانی مشخص شده ای امکان پذیر کرده باشند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن خیارشرط نیز گفته می شود.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

جهت ثبت پرسش جدید کلیک کنید

سوالات متداول تخلیه املاک

دستور تخلیه در چه صورتی صادر می شود؟
در صورتی که بین مالک و مستأجر قرارداد اجاره ای منعقد شود و مدت قرارداد به اتمام برسد و مستأجر از تخلیه ملک امتناع ورزد مؤجر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف با تودیع مبلغ قرض الحسنه (پول پیش) تقاضای صدور دستور تخلیه را بنماید که این دستور فوری و غیرقابل اعتراض می باشد.
اگر مستأجر در طی دوران استفاده از عین مستأجره اجاره بها پرداخت نکند مالک چه کار باید بکند؟
مالک می تواند تقاضای مطالبه اجاره عقب افتاده را از دادگاه یا شورای حل اختلاف بنماید و باید دادخواست مطالبه اجور معوقه را تقدیم مراجعه ذیصلاح بنماید و یا اینکه جهت فسخ اجاره اقدام کند.
آیا بدون داشتن سند رسمی می شود دستور تخلیه گرفت؟
خیر ، برای ارائه دادخواست دستور تخلیه ارائه اصل سند مالکیت الزامی است.
در صورتی که مستأجر ملک را تخلیه نکند می شود دعوی کیفری بر علیه او طرح کرد؟
خیر، درصورتی که مستأجر ملک را تخلیه نکند نمی توان برعلیه او شکایت کیفری طرح کرد و باید دادخواست حقوقی تقدیم شورای حل اختلاف شود.
برای تخلیه ملک که مستأجر از تخلیه امتناع می کند چه مدارکی لازم است؟
شناسنامه - کارت ملی- قرارداد اجاره (اصل) - سند مالکیت (اصل)
صدور دستور تخلیه چه مدت زمان می برد؟
دستور تخلیه از اموری است که رسیدگی به آن خارج از نوبت است و در وقت فوق العاده رسیدگی می شود.
تخلیه اماکن دارای حق کسب و پیشه در قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 در چه مواردی ممکن است؟
طبق ماده 14 در قانون مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 موردی که مستأجر بدون داشتن حق انتقال مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار کند؛ در صورت احتیاج مالک وقتی ملک در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد؛ وقتی از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده شود، مستأجر شغل خود را تغییر دهد مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد ، هنگامی که مستأجر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری کند.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره