ماهیت و تعریف سرقت:


سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: ((سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است))

سه عنصر اصلی سرقت:


برای تحقق جرم سرقت سه عنصر اصلی ضرورت دارد:
عنصر مادی: : در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و استیلاء برآن مال و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش می باشد، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مبادرت به بردن مال دیگری بنماید.
عنصر معنوی: همان قصد ارتکاب جرم است که علاوه بر سوء نیت عام، قصد تملک بعنوان سوء نیت خاص لازم و ضروری است. برای تحقق جرم سرقت وجود قصد مجرمانه و علم سارق بر مال غیر بودن مال مسروقه حائز اهمیت است بنابراین جرم سرقت یک جرم عمومی است که همواره با سوء نیت محقق می شود.
عنصر قانونی: همان اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست و آن اینکه باید قانونگذار موضوعی را جرم بداند تا بتوان مرتکب را مجازات کرد و با نبودن عنصر قانونی نمی توان مرتکب فعل را مجازات نمود. بنابراین قانون مجازات اسلامی مهمترین عنصر قانونی جرم سرقت است که تفسیر مجازات هرنوع سرقت را جداگانه بیان داشته که در این مطالب به دلیل محدودیت جایی برای توضیح نیست.

موضوع سرقت:


چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

انواع و اقسام سرقت


سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
• دسته اول سرقت حدی
• دسته دوم سرقتهای تعزیری
سرقت حدی: ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر «ربودن» «مال» « دیگری» و «بطور پنهانی» نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.
سرقت حدی به دو صورت می باشد:
• سرقت با شرایط خاص
• راهزنی
سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود. حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست. راهزنی: راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سرقتهای تعزیری:


سرقتهای تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

مجازات سرقت تعزیری


سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:
• سرقت ساده
• سرقت مخل نظم
• سرقت مشدد
الف- سرقت ساده:
عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.
ب- سرقت مخل نظم:
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.
ج- سرقت مشدد:
منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.
در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

سوالات متداول سرقت

دو نفر هنگام شب و در حالی که یکی از آن ها حامل سلاح است، به قصد سرقت از مغازه ی جواهرفروشی مبادرت به شکستن قفل مغازه برای ورود به آن می نمایند، با مشاهده ی حضور مأمورین انتظامی موفق به انجام سرقت نمی گردند. لیکن، مورد تعقیب قرار می گیرند، آیا عمل آنها جرم است؟
شروع به جرم است و دارای مجازات تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.
شخصی به قصد بردن مال دیگری او را فریب داده و به جای شربت به او نوشیدنی بی هوش کننده می دهد و پس از بی هوشی وی، اموال مورد نظر را می برد. عنوان جزایی عمل مرتکب چیست؟
عنوان جزایی عمل مرتکب سرقت می باشد.
اگر شخصی اتومبیل دیگری را به صورت موقت برباید و پس از چند ساعت اتومبیل را به صاحبش مسترد نماید، اقدام مرتکب چه عنوانی دارد؟
اقدام مرتکب سرقت می باشد.
کارمندی حین خروج از اداره به علت نبودن انباردار، از انبار دولتی مالی را می برد، عمل وی چیست؟
عمل وی سرقت می باشد، چون مال ربوده شده به وی سپرده نشده است.
ربودن مال مدیون توسط طلبکار به عنوان تقاص طلب خود، چه حکمی دارد؟
در صورتی که طلبکاری به عنوان گروکشی و تقاص و به منظور وصول طلب خود مبادرت به ربودن مال متعلق به بدهکار خود بنماید چنین عملی سرقت تلقی می شود.
شخصی متهم به سرقت تعزیری بوده و دادگاه وی را به زندان و ضبط اموال مسروقه محکوم می نماید، در اثر عدم تجدیدنظرخواهی حکم قطعی می شود. شخص ثالثی مدعی تعلق اموال به خود است، برای اثبات ادعای خود باید چه اقدامی انجام دهد؟
به دادگاه های عمومی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست حقوقی استرداد اموال را خواستار شود.
با سلام منزل ما مورد سرقت قرار گرفت و طلا و سکه سرقت شد ک دزد دستگیر و ب جرم خود اعتراف و دادگاه به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه یا جبران آن محکوم کرد اما هم دزد با وثیقه خارج از زندان هست و هم به دنبال رضایت گرفتن از ما و جبران خسارت نیست میخواستم ببینم نهایتا با تمام شدن دو سال حبس در صورت عدم رضایت ما سرنوشت دزد چی میشه و ما اقدامی باید انجام بدیم یا منتظر بمونیم تا از دادگاه ابلاغی واسه ما بیاد ممنون
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما اگر دزد یا شما به رأی دادگاه اعتراض نکنید، حکم قطعی می شود و پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم ارسال می شود ولیکن اگر اعتراضی به حکم صورت گیرد پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. باتشکر، ره جویان عدالت
پس از اقرار دزد به سرقت طلا و جواهر و رای دادگاه مبنی بر حبس و شلاق و رد مال و عدم اعتراض و ارسال پرونده ب احرای احکام مبلغی توی حکم ننوشته ک چقدر سرقت کرده و بطور کلی فقط موارد سرقتی ذکر شده ارزش گذاری و مبلغ محکومی دزد کی و چگونه مشخص میشه با توجه به سرقت طلا ک یا فاکتور موجود نیس و ارزش دقیق اون قابل محاسبه نیس ممنون
باسلام خدمت شما درخصوص پاسخ پرسش شما ؛ قاضی اجرای احکام باید پرونده را برای رفع ابهام (یعنی اعلام این که ارزش میزان دقیق اقلام مسروقه چقدر بوده است اقدام نمایند ) به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید. البته چون طلا مالی است که وزنش ملاک است و اگر سکه (تمام- نیم- ربع) نباشد باید وزنش معلوم گردد تا سارق (محکوم علیه) آنرا به مال باخته برگرداند. اگر فاکتور موجود نباشد آنچه که در ابتدا اعلام شد و برای قضات دادسرا و دادگاه مورد حکم قرار گرفت کفایت می کند. باتشکر، ره جویان عدالت
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره