<

سرقفلی ملک


سرقفلی کاملاً یک تأسیس حقوقی ایرانی است بـرخلاف حـق کـسب و پـیشه و تجارت که یک تأسیـس خـارجی اسـت و از تاریخ تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر جدید در سال 1376 در کلیه مکانـهای تجـاری در ایران که برای بار اول به اجاره واگـذار میشود قابـل اعمال است.
سرقفلی در حقیـقت وجه و پـولی است که مستأجر برای مالکیت منافع یک مکان تجاری به مؤجر و مالک پرداخت میکند ولی همچنان مالکیت عین و ملک مکان تجاری متعلق به مؤجر و مالک باقی میماند و برای استفاده مستأجر از عین و ملک مکان تجاری قرارداد اجاره با مؤجر و مالک منعقد میشود و اجاره بها توسط مستأجر به مؤجر و مالک پرداخت میشود.
در این خصوص عنـوان حق کسب و پیشه و تجارت نیز مطـرح میباشد که احتیاج به بحث و توضیـحات تخصصی دارد. .

سوالات متداول سرقفلی ملک

اگر قرارداد بر مبنای قانون سال هزار و سیصد و هفتاد و شش تنظیم شود حق سرقفلی تعلق می گیرد
انتقال و یا عدم انتقال سرقفلی باید در اجاره نامه به صراحت درج شود و باید برای انتقال سرقفلی سند رسمی صلح و یا سند عادی صلح جداگانه ای مضاف بر اجاره نامه تنظیم شود.
اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری بکند
مستأجر طبق قانون مالک و مستأجر سال 1376 چنین حقی را ندارد مگر اینکه مستأجر دارای حق سرقفلی نیز باشد و مالک از پرداخت سرقفلی اجتناب نماید و در صورتی که سرقفلی به مستأجر دیگر منتقل شود مالک ملزم به انتقال مغازه به مستأجر جدید است.
آیا حق کسب و پیشه به مستأجری که مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظیم کرده تعلق می گیرد؟
خیر، حق کسب و پیشه و تجارت فقط از قانون سال 1356 نشأت می گیرد.
مستأجری که حق سرقفلی پرداخت نگرده می تواند حق کسب و پیشه دریافت کند؟
خیر مقوله سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت کاملاً متفاوت می باشد و هر کدام از قانون خاص خود تبعیت می کند.
حق کسب و پیشه با حق سرقفلی چه تفاوتی دارد؟
: طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر مکلف است در زمان تخلیه ملک از سوی مستأجر، مبلغی را با توجه به سنوات کار و فعالیت مستأجر، موقعیت ملک، شغل مستأجر، مساحت ملک، میزان اجارهبهای ماهیانه، هزینههایی که مستأجر بر ای بهتر کردن ملک انجام داده و نوع بنا به مستأجر پرداخت کند ولو مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مبلغی را تحت این عنوان به مؤجر نپرداخته باشد در حالی که در حق سرقفلی اصولاً پرداخت مبلغ در زمان انعقاد اجاره به مؤجر است و تخلف مستأجر باعث اسقاط حق کسب و پیشه است ولی حق سرقفلی با تخلف مستأجر از بین نمیرود.
آیا به صرف پرداخت حق کسب و پیشه، ملک قابل تخلیه است؟
خیر . زیرا موارد اجبار مستأجر به تخلیه ملک در قانون روابط مؤجر و مستأجر معین است و صرف پرداخت حق کسب و پیشه از این موارد نیست.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره