اجرت المثل ایام زوجیت


تبصره ماده 336 از قانون مدنی مقرر میدارد: ((چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید))
مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده بعمل میآید. همچنین زمانی که پروندهای به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد؛ دادگاه ضمن رأی خود باید تکلیف اجرتالمثل ایام زوجیت را تعیین نماید. .
درخصوص اجرتالمثل توجه به نکات ذیل ضروری است:
الزام به پرداخت اجرتالمثل ویژهی کارهایی است که قانونی و مشروع باشد.
قصد تبرع (برای رضای خدا کارکردن) باید اثبات شود؛ یعنی اگر زوج دلیلی بیاورد یا شواهد و قرائنی باشد که زوجه از ابتدا قصد دریافت اجرتالمثل نداشته است، زوجه مستحق دریافت اجرتالمثل نمیباشد
بر مبنای رویه دادگاهها تعیین اجرتالمثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.

سوالات متداول اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل در چه صورت تعلق می گیرد؟
اجرت المثل در طول زندگی مشترک بابت کارهایی که زن انجام داده است و قصد تبرع نداشته به زن تعلق می گیرد.
اجرت المثل را چه کسی تعیین می کند؟
اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به شرایط زندگی زوجین تعیین می نماید.
اجرت المثل چیست؟
اجرت المثل ایام زناشویی وجهی است که بابت کارهایی که زن به قصد عدم تبرع در زندگی مشترک انجام داده است و از مرد مطالبه می کند.
اجرت المثل چقدر است؟
اجرت المثل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و لیکن حداقل سالیانه هفتصد هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین می شود.
آیا در طرح دعوی اجرت المثل زن می تواند تقاضای توقیف اموال مرد را بنماید؟
از آنجائیکه تامین خواسته در دعاوی که مستند به سند رسمی باشد قابل انجام است. لذا چنانچه زن بخواهد بدواً تقاضای توقیف اموال کند، مستلزم تودیع خسارت احتمالی است در غیر اینصورت بعد از قطعیت حکم قابل انجام است.
تفاوت اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات طلاق و شرایط مطالبه هر یک از آنها چیست؟
نحله را قاضی تعیین می کند و با توجه به وضعیت زن و مرد و مدت زندگی و کارهایی که انجام شده است، تعیین می شود. در حالی که معمولاً اجرت المثل را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند. کارشناس در تعیین میزان اجرت المثل به عنوان مثال می گوید که زوجه به این میزان در منزل مشترک کار کرده است و اجرت المثل کارها را نیز محاسبه می کند. اجرت المثل یعنی ارزش خدماتی که زوجه ارائه کرده است و ارزش اقتصادی دارد. شرایط مطالبه نحله: 1- عدم امکان مطالبه اجرت المثل. 2- طلاق به درخواست مرد باشد. شرایط مطالبه اجرت المثل: 1- طلاق به درخواست زوج باشد. 2- علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد. 3- اجرت المثل در هنگام وقوع طلاق قابل مطالبه است. 4- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد. 5- قصد زن بر عدم تبرع در دادگاه اثبات شود.
اثبات قصد تبرع با چه کسی است؟
اثبات قصد تبرع با کسی است که آن را ادعا می کند. زیرا اصل بر عدم تبرع است و کسی که ادعای تبرع می کند باید آن را اثبات نماید.
آیا زوجه قبل از وقوع طلاق می تواند مطالبه اجرت المثل کند؟
خیر. زوجه تنها پس از طلاق می تواند مطالبه اجرت المثل کند.
منظور از قصد تبرع چیست ؟ اثبات آن با چه کسی است؟
قصد تبرع به معنای این است که شخصی مال یا منفعتی را به قصد احسان و بدون چشم داشت چیزی در قبال آن به دیگری می دهد. قصد تبرع از آنجا که یک امر عدمی است خلاف اصل است و اثبات این قصد با کسی است که آن را ادعا می کند.
در چه مورد یا مواردی به فرد اجرت المثل تعلق می گیرد؟
بر طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی در باب استیفاء شخص مستحق اجرت المثل است. مطابق ماده 336 قانون مدنی « هرگاه بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصر تبرع داشته است» و طبق ماده 337 قانون مدنی «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است».
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره