نفقه فرزند مشترک


نفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی می باشد که زوجین در صورت جدایی و یا طلاق باید نسبت به آن اظهـارنظر نـمایند. حضانت فرزند مشترک تا 7 سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد.
در صورت توافق نفقه با اتفاق نظر والدین تعیین می گردد و در صورت عدم توافق با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان آن را مطالبه نمود که شورا موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس با بررسی کامـل موضوع به میزان نفقه را تعیین می نماید. .

سوالات متداول نفقه فرزند مشترک

نفقه اولاد در صورت فوت پدر با کیست؟
اجداد پدری با رعایت الاقرب فالاقرب .
سلسله مراتب خویشاوندان ملزم به دادن نفقه چگونه است؟
پدر، اجداد پدری، مادر، اجداد و جدات مادری، جدات پدری
پدری از پرداخت نفقه کودک خود امتناع کرده است. یکی از خویشاوندان کودک با اجازه دادگاه نفقه یک ساله کودک را پرداخته است. رابطه پرداخت کننده نفقه با پدر کودک چگونه است؟
پرداخت کننده، حق دارد مبلغ پرداختی را از پدر کودک مطالبه نماید.
پسری که به حکم قانون، ملزم به انفاق پدر مستمند خویش است، در اثر قرارداد با پدر متعهد می شود که ماهیانه مبلغی برای امرار معاش به او بدهد. پس از چندی ، پدر ادعا می کند که هزینه زندگی چندان بالا رفته است که مبلغ مورد توافق کافی برای تامین معاش او نیست. قدرت الزام آور قرارداد تا چه اندازه است؟
دادگاه می تواند در مبلغ قرارداد، تجدیدنظر کند و آن را متناسب با هزینه زندگی کند.
پرداخت نفقه پسر 10 ساله که با پدرش زندگی می کند با چه کسی است؟
پرداخت نفقه بر عهده پدر می باشد.
ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره