مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی

مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی


در قرارداد اجاره اماکن مسکونی میزان اجاره بهای ماهیانه مشخص میشود که مستأجر متعهد میشود در ابتدا و یا انتهای هر ماه مبلغ مورد نظر را به مالک و مؤجر پرداخت نماید.
چنانچه مستأجر به تعهد پرداخت اجـور ماهیانـه عمـل ننمایـد و اجور به تعویـق بیفـتد مالـک مـیتواند با تقدیـم دادخواست به مرجع قضائی مطالبه اجور معوقه را درخواست نماید و غالباً اجارهنامه ها در صورت تعویـق پرداخت اجور از طرف مستأجر برای مالـک حق فسـخ اجارهنـامه پیشبینی میشود که مالک میتواند برای فسخ اجاره نامه و تخلیه مستأجر به مرجع قضائی مراجعه نماید.
زمانیکه در طول مدت اجاره، مستأجر از پرداخت اجاره بهای ماهیانه استنکاف ورزد، مؤجر می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف نسبت به مطالبه اجور معوقه اقدام نماید.
اگر جمع اجاره بها پرداخت نشده کمتر از بیست میلیون تومان باشد موضوع در صالحیت شواری حل اختلاف و اگر بیش از آن مبلغ باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و پس از صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، مؤجر می تواند این میزان بدهی را از مبلغ ودیعه ملک کسر نماید یا اینکه نسبت به توقیف اموال مستأجر اقدام نماید.
همچنین در صورت عدم پرداخت اجاره بها مؤجر با توجه به ماده 496 قانون مدنی می تواند ادعای فسخ قرارداد را نیز مطرح نماید.
لازم به ذکر است اجاره تعیین شده مابین طرفین فقط تا پایان مدت اجاره معتبر است و پس از پایان مدت (اگر توافقی نباشد) در صورتیکه تصرف ملک توسط مستأجر ادامه داشته باشد مؤجر باید ادعای اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نماید.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره