فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع

چنانچه املاک (اعم از اراضی و انبیه) بین چند نفر مالک مشاع و مشترک باشد و طرفین با توافق بین خـود نتوانند ملک مشاعی را تقسیم نمایند و ملک نیز قابل تقسیم و افراز نباشد در این صورت یکی از مالکین مشاعی میتواند از اداره ثبـت اسنـاد و امـلاک منطقه درخواست صـدور گواهـی عدم افـراز نماید و با دریـافت ایـن گواهـی میـتواند دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه مـحل وقوع ملک تسلـیم نماید که در این صورت دسـتور فـروش مـلک مشاع از طرف مرجع قضایی صادر شده و در اجرای احکام با قیمت گذاری کارشـناس رسـمی دادگسـتری در مزایده فروخته خواهد شد و وجوه حاصله بین مالکین تقسیم خواهد شد. .
در این خصوص عناوین دیگری از جمله افراز و تفکیک مطرح می باشند که نیاز به بحث تخصصی دارند.

فروش ملک قابل افراز

طریقه اقدام جهت فروش ملک از طریق مراجع قانونی (در صورتیکه ملک دارای سند رسمی باشد و در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد) بدین صورت است که شخص ابتدائاً به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه و درخواست افراز ملک را مطابق با قانون افراز و فروش املاک مشاع تقدیم می نماید.
اداره ثبت موضوع را به کارشناس ثبتی ارجاع و کارشناس با رؤیت ملک و بررسی پرونده و استعلام از مراجع ذیصلاح (حسب مورد شهرداری یا اداره جهاد کشاورزی) نظر خود را در مورد قابل اقرار بودن یا غیرقابل افراز بودن ملک اعلام می نماید.
در صورتیکه تشخیص اداره ثبت دائر برغیرقابل افراز بودن ملک باشد شریک می تواند درخواست دستور فروش ملک مشاع را به دادگاه محل ملک تقدیم کند و پس از صدور دستور فروش از طریق دادگاه، ملک از طریق مزایده واگذار می شود.
ضمناً در صورتیکه به تشخیص اداره ثبت ملک قابل افراز تشخیص داده شود دیگر امکان فروش کل ملک وجود ندارد و شخص باید نسبت به انجام ادامه عملیات ثبتی اقدام و سند افرازی خود را دریافت و سپس نسبت به فروش ملک مفروز شده خود اقدام نماید.

در صورتیکه چند شریک برای یک ملک مشاعی وجود داشته باشد فروش آن چگونه است؟

در شرایطی که یک ملک مشاعی بیشتر از دو نفر شریک داشته باشد یکی از شرکا می تواند بوسیله یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم مشاعی اش اعلام کند و سهم خود را به دیگری بفروشد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره