فروش مال غیر

فروش مال غیر

اول: انتقال اموال با سابـقه نقل و انتقال ارادی مانند، انتقال مبیع و (کالای موضوع خریـد و فروش) به خریدار در عقد بیع .
(فروش مال غیر منقول)
دوم: انتقال بدون سابقه ارادی یعنی انتقال غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می یابد.
انتقال بدون مجوز مال غیر در حکم کلاهبرداری است و بنابراین ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند . کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می شود همچنیـن است انتقال گیرنده که در حیـن معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده باشـد....» و طبـق رأی وحـدت رویه شماره 594 هیـأت عمومی دیوان عالی کشور، برای تعیین مجازات مرتکبین جرم مورد بحث باید به ماده یک قانون تشـدید مجـازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.
همین طور، طبق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک « هرکس به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس جنایی درجه یک از 3 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد و چون رأی وحدت رویه شمارة 43- 10/8/1351 با اجتهاد در مقابل نص صریح قانون با شرط تحقق جرم موضوع این ماده را رسمـی بودن سـند معامله اول و معـارض مقرر داشته است و اضافه نموده است. « ... ممکن است[عمل مورد پرسش] بر فـرض احـراز سوء نـیت با ماده کیـفری دیگری قابـل انطـباق باشد» به نـظر می رسد عـمل مرتـکب با ماده 20 قانون مجـازات افرادی که مال غیر را به عوض مـال خود معـرفی می نـمایند مصوب 1308 منطبق باشد . طبق این مـاده مرتـکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

 


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره