برات و اقامه دعوای برات

برات واقامه دعوای برات

کارکرد برات چگونه است؟
تعیین سررسید برات توسط چه کسی صورت می گیرد؟
شکل ظاهری برات چگونه است؟
مطالبه قبولی و پرداخت برات چگونه است؟
اقامه دعوای برات به چه شکل می باشد؟
برات سندی است تجاری که اگر هر شخص برات در وجه او صادر شود می تواند نسبت به آن تعهد راساً اقدام نماید و هر عبارتی که در برات نوشته شود و به امضاء برسد قبولی تعهدات و همچنین مندرجات در متن برات خواهد بود و مواردی که قید خواهد شد عبارتند از تاریخ تحریر به مبلغ به اتمام حروف و اگر مبلغ مندرج در برات پیش از یکبار قید شود و اختلافی بین مبالغ باشد . متعاقباً مبلغی را که با حروف نوشته اند اعتبار خواهد داشت و هم چنین اگر قبولی برات بدون تاریخ باشد تاریخ روئیت برات ملاک عمل و مورد محاسبه خواهد بود و مضافاً اینکه هر عبارتی که محال علیه در برات بنویسد و امضاء و مهر کند مورد قبول است مگر اینکه صریحاً عبارت گویای بر عدم قبول برات باشد لکن اگر همان عبارت مشمر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات مورد قبول است.
 

کارکرد برات چگونه است؟

قبل از رایج شدن چک، برات را در قبال بدهی و یا پرداخت بدهی دیگری صادر میگردند. .

تعیین سررسید برات توسط چه کسی صورت می گیرد؟

تعیین سررسید برات با توجه به توافق طرفین مخصوصاً صادرکننده صورت می گیرد.

شکل ظاهری برات چگونه است؟

در روی برات نوشته می شود. شکل ظاهری برات از طریق رایانه دریافت میشود.

مطالبه قبولی و پرداخت برات چگونه است؟

قبولی برات توسط قبول کننده صورت می گیرد و روی برات امضاء میشود و در سررسید باید پرداخت شود برات به محض ارائه با منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

اقامه دعوای برات به چه شکل می باشد؟

انتقال برات بوسیله ظهرنویسی است. برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض به کدام از آنها که بخواهد منفرداً و یا به چند نفر باید تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید و همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های قبل خود دارد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.


ره جویان عدالت

این مجموعه از سال 1370 تحت عنوان گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این گروه از همکاری تعداد زیادی وکلای پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه های مختلف بهره مند می باشد. از امتیازات ویژه این گروه تفکیک امور حقوقی در دپارتمانهای مجزا و تکیه بر کار گروهی و تخصصی می باشد.

قرار مشاوره